Drobečková navigace

Úvod > Školka > Aktuálně

Aktuálně


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOZLOV

na školní rok 2022 / 2023

5.5. v 15.30 – 17.30 hod.

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 proběhne klasickou formou s přítomností dětí a zakonných zástupců. Povinně se týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2022 pěti let věku – dětí narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění). Dále budou přijímány děti čtyřleté a tříleté až do naplnění kapacity mateřské školy.

TENTO ZÁPIS DĚTÍ NENÍ URČENÝ PRO CIZINCE S DOČASNOU OCHRANOU.

Tento zápis se nevztahuje na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro ně bude dle zákona č. 67/2022 Sb., stanoven „zvláštní zápis“, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022.

Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné doložit:

Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

List potvrzený lékařem o očkování

Rodný list dítěte

Doklad o ověření totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatní dokumenty naleznete na www.zskozlov.cz . V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky na čísle 567 219 602.

Potřebné dokumenty lze vyzvednout i v MŠ Kozlov.

 

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Děti, jejichž vzdělávání je v mateřské škole povinné mohou být zapsány, i když nesplňují povinné očkování (děti pětileté a s odkladem školní docházky).

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce: originál rodného listu dítěte, občanský průkaz k doložení trvalého pobytu, cizinci – doklad o pobytu v ČR. V žádosti o přijetí dítěte navrhne zákonný zástupce délku docházky dítěte do mateřské školy.

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto číslo uschovat – výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních čísel.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě v mateřské škole (vchodové dveře) po dobu minimálně 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům doručovat.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci v zákonné lhůtě (nejpozději do 30ti dnů od data podání) a to doporučeně na uvedenou adresu pro doručování nebo si je zákonný zástupce osobně vyzvedne v mateřské škole.

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovil ředitel školy v souladu s vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném znění

 

KRITÉRIA přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které mají rok do zahájení povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1.9.2017 povinné (děti narozené do 31.8.2017)

Přednostně se přijímají děti ze spádové oblasti starší 3 let (narozené do 31.8.2019)

Přednostně se přijímají děti ze spádové oblasti v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu naplnění kapacity mateřské školy (děti, které musí do 31.8.2020 dosáhnout 2 let)

Při volné kapacitě školy mohou být přijímány děti z nespádových oblastí

 

 

 

Nové webové stránky

Ve spolupráci se společností ANTEE s.r.o. jsme pro Vás připravili nové webové stránky.

Více

Publikováno 14. 3. 2022 7:43