Drobečková navigace

Úvod > Družina

Školní družina

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

Charakteristika školní družiny

Školní družina je zřízena při ZŠ a MŠ Kozlov. Tato škola je typem malotřídní školy se čtyřmi ročníky 1. stupně ZŠ.  Pod školní družinou pracují i zájmové kroužky. ŠD navštěvují pouze žáci této školy.

Provoz je zahájen od 6.00 hod, kde se žáci scházejí před vyučováním v MŠ a končí v 16.00 hod.  /v 13.30 hod. přechod do MŠ /.

ŠD s jedním oddělením má vlastní prostory v horní části budovy  pro svoji potřebu a činnost, která je účelově zařízena a vybavena s ohledem na věkové rozdíly žáků. Také jsou využívány prostory školní zahrady, která je společná i pro mateřskou školu.

 

Cíle vzdělávání

Hlavním výchovným záměr je orientován k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání. Ve všech činnostech rozvíjíme u dětí samostatnost, proto převažují činnosti samostatné nad řízenými.

 • Rozvíjet všestrannou, zdravou a harmonickou osobnost žáka
 • Osvojovat a upevňovat vědomosti, návyky a dovednosti
 • Osvojovat potřebná strategie učení a motivovat je k celoživotnímu učení
 • Posilovat komunikační dovednosti – kultivace slovního a mimoslovního projevu, rozvíjení slovní zásoby, schopnost naslouchat, uplatňovat svoji osobnost ve skupině
 • Vést k ohleduplnosti, toleranci k jiným lidem a kulturám
 • Rozvíjet schopnost najít si své místo ve skupině
 • Rozvíjet estetické cítění a chování
 • Vést k trpělivosti a vytrvalosti
 • Chránit fyzické i duševní zdraví své i druhých
 • Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás
 • Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodiči

   

Formy vzdělávání

 • Pravidelné činnosti – výchovná, vzdělávací, zájmová činnost přihlášených žáků v kroužcích, které ŠD nabízí / hra na flétnu, anglický jazyk /.
 • Příležitostné činnosti – výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační činnosti v prostorách ŠD, na vycházkách, na školní zahradě, hřišti apod. / besídky, vystoupení žáků, tvořivé dílny, zábavné odpoledne/.
 • Spontánní činnosti – každodenní individuální činnosti zahrnuty do denního režimu ŠD – ranní hry, odpolední klidové činnosti, pobyt venku. Vychovatel pouze nabízí aktivity a vhodnou motivací podněcuje zájem o různé činnosti. ŠD dále umožňuje rozvíjet počítačovou gramotnost.
 • Odpočinkovou činnost – klidové činnosti / poslech, individuální. hry / i aktivní odpočinek
 • Příprava na vyučování – činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky z vyučování